Pasveer Pensioenadvies | Overdenken van de toekomst
UPO 2017 en pensioenregister “inflatiebestendig”
30 januari 2017
De Vernieuwing: wel of niets doen aan je pensioen?
8 september 2018
Doorbeleggen na pensioendatum is mogelijk

Verrekening WW-uitkering en ouderdomspensioen

Intro Op 24 mei jl. heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij heeft besloten, dat het in meer situaties mogelijk is, een ouderdomspensioen te ontvangen, zonder dat hierdoor de WW-uitkering wordt gekort.

Hoe werkt het nu?

De hoofdregel is dat een ouderdomspensioen wordt gekort op een WW-uitkering. Als een werknemer een WW-uitkering ontvangt, en ook een ouderdomspensioen, zoals bijvoorbeeld een vroeg- of prepensioen, dan wordt deze pensioenuitkering in mindering gebracht op de WW-uitkering. Het WW en ouderdomspensioen bedraagt dan maximaal 70% van het laatst verdiende loon. Er zijn twee uitzonderingen. De eerste uitzondering is, dat als een werknemer een deeltijdpensioen ontvangt, deze niet wordt verrekend met de WW-uitkering. De werknemer moet dan wel tijdens zijn dienstverband, dus voor werkloosheid, hebben gekozen voor in deeltijd met pensioen te gaan.

De tweede uitzondering is dat als een werknemer een ouderdomspensioen ontvangt uit een naast gelegen (parallelle) functie waaruit hij een ouderdomspensioen ontvangt. Deze hoeft ook nu niet in mindering te worden gebracht op een WW-uitkering die wordt ontvangen uit een andere functie van waaruit men werkloos is geworden.

Wat wijzigt er?

De eerste wijziging is dat een ouderdomspensioen dat al wordt ontvangen, voordat werknemer werkloos werd, niet wordt verrekend met een WW-uitkering. Deze verruiming van de wetgeving is vooral bedoeld voor werknemers die al een volledig ouderdomspensioen ontvangen, daarna weer gaan werken en daarna werkloos worden. Er is in deze situatie dus geen intentie om zich volledig uit het arbeidsproces te onttrekken.

De tweede wijziging houdt in dat het ouderdomspensioen dat reeds eerder in de aanmerking is genomen voor een WW-uitkering, niet nogmaals wordt verrekend met de volgende WW-uitkering. Ook deze verruiming van wetgeving, heeft betrekking op een zeer specifieke situatie.

Een werknemer heeft twee dienstbetrekkingen, A en B. In dienstbetrekking A, gaat hij met pensioen en ontvangt een ouderdomspensioenuitkering. In dienstbetrekking B gaat hij door met werken en wordt werkeloos. Het ouderdomspensioen dat hij ontvangt uit dienstbetrekking A wordt niet gekort op de WW-uitkering. Immers het ouderdomspensioen uit dienstbetrekking A is reeds in aanmerking genomen voor de WW-uitkering die zou zijn ontstaan na eindiging van dienstverband A, indien hij een WW-uitkering hiervoor zou aanvragen.

Uitvoering UWV

Het is natuurlijk lastig voor het UWV om vast te stellen uit welk dienstverband de WW-uitkering voortkomt. De Minister heeft afgesproken met het UWV, dat de volgende aanname zal wordt gehanteerd: als het ontvangen van het ouderdomspensioen, samenvalt met het einde van de dienstbetrekking (of uiterlijk binnen 2 maanden daarna), dat wordt het ouderdomspensioen niet verrekend, met een functie daarnaast, waar men mogelijk werkloos wordt en een WW-uitkering ontvangt.

Ingangsdatum met terugwerkende kracht

De nieuwe regels gelden niet alleen voor werknemers met een eerste WW-uitkering vanaf 1 mei 2018 maar ook voor werknemers die al langer een WW-uitkering hebben ontvangen. Het UWV zal met name voor deze laatste groep, de lopende WW-uitkeringen gaan her beoordelen over samenloop met pensioenuitkeringen en dit met terugwerkende kracht corrigeren. Uiteraard kunnen ook de WW-uitkeringsgerechtigden zelf contact opnemen met het UWV en een herbeoordeling met terugwerkende kracht aanvragen.

Waarom pas nu invoering van deze regels?

De verruiming van de regeling omtrent het korten van een WW-uitkering in combinatie met een pensioenuitkering was al veel eerder vastgelegd in regelgeving (1 juli 2015). Het UWV had echter geen tijd gezien het grote aantal wetswijzigingen, om het toen al in te voeren. Inmiddels heeft het UWV laten weten de regels nu wel te kunnen invoeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *