Doorwerkvereiste bij pensionering vervalt
4 januari 2017
Pasveer Pensioenadvies | Overdenken van de toekomst
UPO 2017 en pensioenregister “inflatiebestendig”
30 januari 2017

Afschaffing pensioen in eigen beheer DGA nog niet rond per 1 januari 2017

Op 17 november 2016 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. Op 20 december zou de behandeling in de Eerste kamer plaats vinden. Staatssecretaris Wiebes heeft echter de Eerste Kamer verzocht, het wetsvoorstel níét in stemming te brengen in afwachting op aanvullende informatie.  

Hoofdlijnen wetsvoorstel

Door de nieuwe wet kan een DGA vanaf 1 januari 2017 geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer. De vennootschap is vanaf 1 januari geen toegelaten uitvoerder meer van pensioenregelingen met uitzondering van de opgebouwde pensioenrechten tot en met 31 december 2016.

De pensioenregeling moet dus, als dat al niet is gebeurd in het verleden, per 31 december 2016 premievrij worden gemaakt.

De DGA heeft dan de keuze de pensioenrechten premievrij te laten staan. Alle huidige regels omtrent waardering van de pensioenaanspraken in de jaarrekening blijven bestaan, zoals bijvoorbeeld het verschil tussen de fiscale en commerciële waarde. Ook de zogenaamde dividend klem blijft mogelijk van toepassing.

Ook heeft de DGA de mogelijkheid de commerciële waarde af te stempelen naar de fiscale waarde. Er zijn dan twee mogelijkheden: het omzetten van de pensioenverplichting in een oudedagsverplichting (aangeduid als spaarvariant) of het afkopen van de pensioenverplichting. Bij afkoop wordt een korting gegeven over de betalen belasting. Revisierente is niet van toepassing. Bij omzetting van de pensioenaanspraken naar de spaarvariant blijft de fiscale waarde op de balans staan. Deze moet ieder jaar worden opgerend met het gemiddelde u-rendement van het vorige jaar. Bij het bereiken van de AOW-leeftijd, dient de reserve in 20 jaren te worden uitgekeerd.

Overgangstermijn

Omdat de wetgeving nog niet is goedgekeurd door de Eerste kamer en de beoogde ingangsdatum 1 januari 2017 zou zijn, was er een overgangstermijn vastgesteld tot 1 april 2017. De DGA’s hadden extra tijd gekregen om de pensioenaanspraken middels een AVA premie vrij te maken per 1 januari 2017. Ook was er extra tijd gegeven, om eventuele extern verzekerde aanspraken naar eigen beheer te halen.

Nu het wetsvoorstel nog steeds niet is behandeld in de Eerste Kamer, is het afwachten hoe en wanneer het nieuwe wetsvoorstel ingaat en of de overgangstermijn nog wordt aangepast.

Partner moet mee tekenen

Ter bescherming van de partner, is het verplicht bij de opties afkoop of omzetting in de spaarvariant, een uitgebreid formulier in te vullen voor de belastingdienst. De (ex-) partner dient verplicht mee te tekenen. Ook worden er vragen gesteld over een eventuele verdeling tussen partners.

Compensatie partner

Staatssecretaris Wiebes heeft zich niet uitgelaten over het feit of de (ex-) partner zou moeten worden gecompenseerd bij omzetting in een oudedagsreserve, hij vindt dit een zaak tussen (ex-) partners. Als immers deze omzetting plaats vindt, wordt er afgezien van pensioen. Omdat de partner recht heeft op gemiddeld ruim 70% van de totale aanspraken (50% va het ouderdomspensioen en een volledig nabestaandenpensioen) lijkt dit wel voor de hand te liggen. Vindt er geen omzetting plaats, is er mogelijk schenkbelasting verschuldigd.

Schenkbelasting

Als de aandelen van een vennootschap niet, of slechts gedeeltelijk, in handen zijn van de DGA, kan er sprake zijn van schenkbelasting. Er wordt immers afgezien van pensioenrechten door de DGA waardoor de aandelen van de vennootschap meer geld waard worden.

Terug halen verzekerde regeling naar eigen beheer

Tot 1 april is het mogelijk, een extern verzekerd pensioenkapitaal terug te halen naar de vennootschap. Daarna is dit niet meer mogelijk. Het amendement van Pieter Omtzigt om dit ook na 1 april 2017 mogelijk te maken, heeft het niet gehaald in de Tweede Kamer.

Voortzetten verzekerde regeling

Als het kapitaal níét wordt teruggehaald naar de vennootschap, mag de verzekering alleen worden doorgezet als het gaat om een “bepaald gedeelte” van de pensioenregeling. Is het een “onbepaald gedeelte”, dan moet deze worden omgezet in een bepaald gedeelte. Is dit niet mogelijk, of wenselijk, dient deze verzekering premievrij te worden gemaakt.

Stamrechten

Het wetsvoorstel heeft geen gevolgen voor bestaande (overgangsrecht) van stamrechten. De vennootschap mag dus nog steeds als verzekeraar/uitvoerder voor stamrechten geleden (i.t.t. eigen beheer).

Notariële acte

Wiebes heeft aangegeven, dat bij afkoop geen notariële is vereist. Vanuit civiel rechterlijke optiek, met name ter bescherming van de partner, is dit overigens wel aan te bevelen!

Hoe een keuze maken?

Er zijn al veel fiscale rekenmodellen in omloop om voor de DGA de optimale fiscale keuze te bepalen. Fiscaal voordeel is slechts één van de aspecten bij een passende keuze voor de DGA. Van doorslaggevend belang zijn bij een keuze zijn de wensen en doelstellingen van de DGA, in combinatie met zijn financiële positie en risicobereidheid.

Hoe nu verder in 2017?

De reden dat Staatssecretaris Wiebes op het laatste moment zijn voorstel heeft teruggetrokken uit de Eerste Kamer is gelegen in het feit dat indexatielasten ten laste zouden mogen worden gebracht van de winst bij omzetting in oudedagsverplichting en bij afkoop. Dit kan voor de overheid tot een extra last leiden waardoor de geplande budgettaire besparingen niet worden gehaald.

We moeten dus afwachten hoe dit nu verder loopt. Als er hierdoor een wetswijziging noodzakelijk zou zijn, moet het wetsvoorstel misschien weer terug naar de Tweede Kamer. De ingangsdatum van 1 januari 2017 is in ieder geval niet meer gehaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *